I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Sklep internetowy Fundacji Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://katedra.wroclaw.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. Administrator -Fundacja Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, kontakt mailowy: sklep@katedra.wroclaw.pl
 11. Podmiot prowadzący sklep internetowy – Fundacja Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pl. Katedralny 18

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://katedra.wroclaw.pl/sklep/.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://katedra.wroclaw.pl/sklep/, prowadzony jest przez Fundację Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pl. Katedralny 18
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia podstawowych wymagań przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://katedra.wroclaw.pl/sklep/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 5. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich; 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego; 

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich; 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń; 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora; 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://katedra.wroclaw.pl/sklep/zamowienie/, dokonać wyboru zakupowanego Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia; 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują); 

c) wybranej metody płatności; 

d) wybranego sposobu dostawy; 

e) czasu dostawy; 

f) danych kontaktowych Klienta.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, Umowy sprzedaży zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 4. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez wyspecjalizowane firmy kurierskie. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 4. Uszkodzenia produktu powstałe w trakcie dostawy: 

a) Klient, który w chwili odbioru przesyłki zauważy uszkodzenie opakowania lub samego Towaru, powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt kurierowi oraz spisać protokół szkody. 

b) W razie stwierdzenia uszkodzenia produktu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII i VIII niniejszego Regulaminu.

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 a) przelewem na numer konta bankowego; 

b) płatnością elektroniczną za pośrednictwem systemu płatności internetowych; 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres siedziby sklepu podany w niniejszym Regulaminie, tj. Fundacja Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław 50-329, ul. Pl. Katedralny 18
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku: 

a) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 

b) dostarczania prasy; 

c) usług w zakresie zakwaterowania, transportu, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; 

d) nagrań dźwiękowych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania; 

e) dostarczania produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrotu dokonuje się na adres Fundacja Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław 50-329, ul. Pl. Katedralny 18
 3. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Fundacja Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Fundacja Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław 50-329, ul. Pl. Katedralny 18. Fundacja Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. Fundacja Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach i przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeżeli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Fundacja Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Fundację Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać mailowo pod adres:  sklep@katedra.wroclaw.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 5. Fundacja Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy DO WYPEŁNIENIA.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu a Klientem będącym Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Klient będący Konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Fundacji Świętego Jana Chrzciciela

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego prowadzonego przez Fundację Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą w Fundacja Świętego Jana Chrzciciela z siedzibą we Wrocławiu, Wrocław 50-329, ul. Pl. Katedralny 18,  wpisaną do rejestru fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, pod numerem KRS 0000966483, NIP 8982276675, REGON 52184895900000 .
 2. Administrator danych osobowych: Fundacja Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu, adres siedziby: Wrocław 50-329, ul. Pl. Katedralny 18 , e-mail:  sklep@katedra.wroclaw.pl , telefon: 881-321-202 (dalej: “Administrator”).

II. Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu internetowego.
 2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu i na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

III. Zakres i cel zbierania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach: 

a. realizacja umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

b. realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. prowadzenie ksiąg rachunkowych) – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c. marketing bezpośredni produktów i usług własnych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 

d. prowadzenie korespondencji z Użytkownikami, w tym odpowiadanie na zapytania – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO; e. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych w pkt. 1. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów przetwarzania danych.

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

 a. imię i nazwisko; 

b. adres dostawy; 

c. adres e-mail; 

d. numer telefonu; 

e. dane dotyczące płatności (w przypadku wyboru odpowiedniej metody płatności); 

f. inne dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w celu realizacji zamówienia.

V. Udostępnianie danych

 1. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników następującym kategoriom odbiorców: a. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora (np. dostawcom usług IT, firmom kurierskim, biurom księgowym) – wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych; b. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VII. Okres przechowywania danych

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w pkt III, a po ich realizacji przez okres wymagany przepisami prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń.

VIII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik ma prawo do: 

a. dostępu do swoich danych osobowych; 

b. sprostowania swoich danych osobowych; 

c. usunięcia swoich danych osobowych; 

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 

e. przenoszenia swoich danych osobowych; 

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; 

g. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. W celu realizacji swoich praw, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem drogą e-mailową na adres sklep@katedra.wroclaw.pl

IX. Pliki cookies

 1. Sklep internetowy korzysta z plików cookies w celu zapewnienia Użytkownikom najwyższej jakości usług. Pliki cookies są używane w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania sklepu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.
 2. Użytkownik może zarządzać plikami cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym.

X. Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie sklepu internetowego i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 2. Użytkownikom zaleca się regularne zapoznawanie się z aktualną treścią Polityki Prywatności.

XI. Kontakt

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: sklep@katedra.wroclaw.pl lub telefonicznie: 881-321-202

Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2024